Khoa Nội tổng hợp- Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Khoa Nội tổng hợp- Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Giới thiệu chung Trước nhu cầu thực tại của ngành y tế Việt Nam cũng nhu xu hướng chung của thế giới về phát triển các Trung tâm Viện- Trường, gắn liền thực hành với đào tạo y tế, Bệnh...
Chi tiết